VIMEXPO 2020 -Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam