Bộ Điều Khiển Và Đầu Hàn NA

Bộ Điều Khiển Và Đầu Hàn NA

Bộ Điều Khiển Và Đầu Hàn NA
Model: NA-3S/NA-4/NA-5
Đặc điểm
Đầu hàn NA-3S và NA-4 được cải tiến hệ thống cấp dây tự động. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt làm tăng tốc độ cấp dây, giảm hiện tượng rối dây và cắt bỏ đoạn dây rối.